Để tính diện tích bức tường, ngôi nhà cần sơn ta cần tính toán cho sát đỡ bị lãng phí, do đó ta có công thức như sau

1. Diện tích sơn trong nhà = (Diện tích mặt san x số tầng)hệ số sơn trong nhà

Trong đó:

– Hệ số sơn trong nhà nằm trong khoảng: – 3 đến 4.5

– Nếu nhà khung nhiều phòng ít cửa sổ: – Hệ số: 4.5

– Nếu nhà khung nhiều phòng của trung bình: – Hệ số: 4

– Nếu nhà cấp 4 ít cửa: – Hệ số: 3.5

– Nếu nhà cấp 4 không có trần: – Hệ số: 3

Chú ý: Hệ số trên chỉ đúng khi tính tổng thể của một ngôi nhà, nhưng tính riêng lẻ cho từng phòng thì không còn chính xác nữa

2. Diện tích sơn ngoài trời = Diện tích mặt tiền x hệ số sơn ngoài trời
Trong đó:

– Hệ số sơn ngoài trời chạy từ 1.2 đến 1.8, tùy theo mức độ phào chỉ nhiều hay ít để đưa ra hệ số cho phù hợp.

– Một số trường hợp hệ số sơn ngoài trời bằng 1 nhưng rất ít bởi vì ngoài trời có ban công, con tiện, lan can…

Ví dụ: Một ngôi nhà có chiều rộng(hay chiều ngang) là 5m, chiều dài (hay chiều sâu) là 10m, cao 3 tầng, mỗi tầng cao 4m, lan can(hay ban công) nhà rộng 1.5.

v Tính diện tích sơn trong nhà:

Diện tích sơn trong nhà = (5*10*3)*4 = 600m2

+Trường hợp 1: Lăn sơn trực tiếp không bả matis

Theo quy trình sơn trong nhà không bả matis thì phải lăn 4 lớp bao gồm: 2 lớp sơn lót(sơn trắng) và 2 lớp sơn màu.

Trong đó: 1 thùng sơn trong nhà 18 lít lăn 1 lớp được 200m2, nếu lăn 4 lớp được 50m2.

Số lượng sơn trong nhà = Diện tích sơn trong nhà/định mức 1 thùng 18 lít lăn 4 lớp = 600/50 = 12 thùng 18 lít.

Trong đó:

– Số lượng sơn lót(sơn trắng) chiếm 2/3 = 8 thùng

– Số lượng sơn màu = 4 thùng

+Trường hợp 2: Có bả matis

Theo quy trình sơn trong nhà có bả matis thì phải lăn 3 lớp bao gồm: 1 lớp sơn lót(sơn trắng) và 2 lớp sơn phủ(sơn màu).

Trong đó: 1 bao bột bả(40kg) bả 1 đến 2 lớp được 40m2.

Số lượng bột bả trong nhà = Diện tích sơn trong nhà/định mức 1 bao bột bả trong nhà = 600/40 = 15 bao

– 1 thùng sơn trong nhà 18 lít lăn 1 lớp được 200m2, vậy lăn 3 lớp được 70m2.

Số lượng sơn trong nhà = diện tích sơn trong nhà/định mức 1 thùng 18 lít(lăn 3 lớp) = 600/70 = 9 thùng 18 lít.

Trong đó:

– Số lượng sơn màu trắng chiếm > ½ = 5 thùng(18 lít)

– Số lượng sơn màu trắng chiếm < ½ = 4 thùng(18 lít)

v Tính diện tích sơn ngoài trời:

Diện tích sơn trong nhà = (5*4*3)*1.5 = 90m2

+ Trường hợp 1: Lăn sơn trực tiếp không bả matis

Theo quy trình sơn ngoài trời không bả matis thì phải lăn 4 lớp bao gồm: 2 lớp sơn lót chống kiềm(hoặc sơn trắng) và 2 lớp sơn màu(sơn màu).

Trong đó:

– 1 thùng chống kiềm(18l) lăn 2 lớp được 120m2

– 1 lon chống kiềm(5l) lăn 2 lớp được 30m2

Số lượng sơn lót chống kiềm = Diện tích sơn ngoài trời/định mức 1 lon chống kiềm lăn 2 lớp = 90/30 = 3 lon(5 lít)

Số lượng sơn màu = diện tích sơn ngoài trời/định mức 1 lon sơn phủ ngoài trời lăn 2 lớp = 90/30 = 3 lon(5 lít)

Trong đó:

– Màu nền chiếm: 2/3 = 2 lon(5 lít)

– Màu phào chiếm 1/3= 1 lon(5 lít)

+Trường hợp 2: có bả matis

Theo quy trình sơn ngoai trời có bả matis thì phải bả 2 lớp bột bả + 1 lớp sơn lót chống kiềm + 2 lớp sơn phủ.

Trong đó:

– 1 bao bột bả 40kg bả 2 lớp được 40m2

– 1 lon chống kiềm(5 lít) lăn 1 lớp được 60m2

– 1 lon sơn màu(5 lít) lăn 2 lớp được 30m2

Số lượng bột bả ngoài trời = Diện tích sơn ngoài trời/định mức 1 bao bột bả 2 lớp = 90/40 = 2.5(bao)

Số lượng sơn lót chống kiềm = Diện tích sơn ngoài trời/định mức 1 lon chống kiềm lăn 1 lớp = 90/60 = 1.5 lon(5 lít)

Số lượng sơn màu = diện tích sơn ngoài trời/định mức 1 lon sơn phủ ngoài trời lăn 2 lớp = 90/30 = 3 lon(5 lít)

Trong đó:

– Màu nền chiếm: 2/3 = 2 lon(5 lít)

– Màu phào chiếm 1/3 = 1 lon(5 lít)